วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

        จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้จังหวัดสกลนครยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและหลากหลายในด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และเป็นจังหวัดศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์กลางทางการศึกษา อันเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษาขนาดใหญ่ในพระธาตุเชิงชุมแผ่นที่จังหวัดสกลนคร

อาณาเขตติดต่อ


สกลนครมีอาณาเขตติดกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ จรดจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย
 • ทิศตะวันออก จรดจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม
 • ทิศใต้ จรดจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ทิศตะวันตก จรดจังหวัดอุดรธานี

คำขวัญประจำจังหวัด


            พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

หน่วยการปกครอง


การปกครองแบ่งออกเป็น 18 อำเภอ 125 ตำบล 1323 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสกลนคร
 2. อำเภอกุสุมาลย์
 3. อำเภอกุดบาก
 4. อำเภอพรรณานิคม
 5. อำเภอพังโคน
 6. อำเภอวาริชภูมิ
 7. อำเภอนิคมน้ำอูน
 8. อำเภอวานรนิวาส
 9. อำเภอคำตากล้า
 1. อำเภอบ้านม่วง
 2. อำเภออากาศอำนวย
 3. อำเภอสว่างแดนดิน
 4. อำเภอส่องดาว
 5. อำเภอเต่างอย
 6. อำเภอโคกศรีสุพรรณ
 7. อำเภอเจริญศิลป์
 8. อำเภอโพนนาแก้ว
 9. อำเภอภูพาน

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
พระธาตุดุม


พระธาตุศรีมงคล


บึงหนองหานพระธาตุเชิงชุม6 ความคิดเห็น: